بررسي استفاده از معيارهاي مالي در ارزيابي طرح هاي سرمايه اي در صنعت نفت ايران

بررسي استفاده از معيارهاي مالي در ارزيابي طرح هاي سرمايه اي در صنعت نفت ايران

 

 

نویسندگان: اسدي فرهاد | حيدرپور فرزانه
کلیدواژه ها: عدم اطمينان | بودجه بندي سرمايه اي | ريسک | تکنيک هاي ارزيابي | طرح هاي سرمايه اي

چکیده:

سرمايه گذاري بلندمدت تاثير بسيار زيادي بر رشد و ارزش سازمان ها و همچنين توسعه کشورها در پي خواهد داشت. از آنجا که بين استفاده از تصميمات بودجه بندي سرمايه اي به وسيله سازمان ها و نحوه عملکرد آنها رابطه تنگاتنگي وجود دارد, در اين مقاله استفاده از معيارهاي مالي در ارزيابي طرح هاي سرمايه اي در صنعت نفت ايران مورد بررسي قرار گرفته است.يکي از معيارهاي حصول اطمينان از موفقيت سرمايه گذاري هاي بلندمدت استفاده از تکنيک هاي مالي در ارزيابي طرح هاي سرمايه اي مي باشد. به همين منظور هدف اصلي اين پژوهش شناسايي استفاده يا عدم استفاده از تکنيک هاي ارزيابي طرح ها مي باشد. ابتدا استفاده از روش هاي ارزيابي بررسي و سپس برخي موانع عدم استفاده از معيارهاي ارزيابي شامل عدم شناخت و آگاهي, موانع ساختاري, موانع فني و اقتصادي مورد آزمون قرار گرفته است. از نظر روش گردآوري و تحليل داده ها, اين تحقيق از نوع توصيفي همبستگي است. همچنين براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه در خصوص شرکت هاي نفت و گاز پارس و مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران استفاده شده است.با استفاده از تجزيه و تحليل آماري شواهدي بدست مي آيد که در صنعت نفت ايران, معيارهاي مالي در ارزيابي طرح هاي سرمايه اي در حد پايين تر از متوسط استفاده مي شوند. پس از آزمون فرضيات مشخص گرديد که عدم شناخت و آگاهي و موانع اقتصادي در خصوص استفاده سطح پايين از معيارهاي مالي در جامعه مورد بررسي, مورد تاييد مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها