الگويي براي تناسب کارکردهاي مديريت منابع انساني بر اساس تلفيق نظريه هزينه مبادله و رويکرد بازارهاي داخلي سازمان

الگويي براي تناسب کارکردهاي مديريت منابع انساني بر اساس تلفيق نظريه هزينه مبادله و رويکرد بازارهاي داخلي سازمان

 

 

نویسندگان: سيدنقوي ميرعلي
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | پاداش | تيم رابطه اي | مديريت منابع انساني

چکیده:

اين مقاله, با بهره گيري از نظريه هزينه مبادله و رويکرد بازارهاي داخلي سازمان به استخراج دو مولفه «سنجش پذيري» و «نوع تخصص» در مشاغل سازمان مي پردازد و سپس با تلفيق اين مولفه ها چهار ساختار «تيم رابطه اي», «تيم اوليه», «بازار عمومي» و «بازار تعهدي» را تعريف مي کند و سپس سعي در تبيين کارکردهاي مديريت منابع انساني در هر يک از ساختارهاي فوق دارد. دريک سازمان خدماتي بزرگ با استفاده از روش چک ليست از ميان 4463 عنوان شغلي 400 شغل که بيش ترين قرابت را با ساختارهاي چهارگانه يادشده داشتند انتخاب شدند؛ سپس براي تبيين وظايف مديريت منابع انساني در هر يک از اين ساختارها نمونه اي متشکل از 156 نفر از مديران و متخصصان منابع انساني انتخاب شدند. پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها, نتايج نشان مي داد که در «تيم هاي اوليه» و «بازار عمومي» برنامه ريزي نيروي انساني کوتاه مدت و پاداش محدود به دستمزد مي باشد, اما در مشاغل «تيم هاي رابطه اي» و «بازارهاي تعهدي» برنامه ريزي نيروي انساني بلند مدت بوده و پاداش مازاد بر دستمزد پرداخت مي شود. همين طور براي کنترل شاغلين «تيم هاي رابطه اي» و «تيم هاي اوليه» از کنترل هاي دروني نظير «اجتماعي سازي» و «تعهد» استفاده مي شود. اما به جهت بخش پذير بودن عملکرد کارکنان «بازار عمومي» و «بازار تعهدي» از کنترل هاي بيروني و رسمي استفاده مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها