بررسي عملکرد بانکداري الکترونيکي در بانک هاي ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و تحليل مولفه هاي اصلي

بررسي عملکرد بانکداري الکترونيکي در بانک هاي ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و تحليل مولفه هاي اصلي

 

 

نویسندگان: دستجردي حسين | کوهي حسن | عباس زاده محمدرضا
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها (DEA) | ارزيابي عملکرد | بانکداري الکترونيکي | تحليل مولفه اصلي (PCA)

چکیده:

هدف اصلي اين پژوهش, بررسي و تحليل عملکرد 18 بانک کشور در به کارگيري فناوري هاي مطرح در بانکداري الکترونيکي است. در اين راستا, روشي ترکيبي از دو روش تحليل پوششي داده ها (DEA) و تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) معرفي شده, بر مبناي آن متغيرهاي موثر در تعيين کارايي بانک هاي مورد مطالعه شناسايي و با توجه به آن بانک ها رتبه بندي مي شوند. يافته ها نشان مي دهد از بين 6 متغير ورودي و خروجي, ترکيب حاصل از 2 متغير ورودي «هزينه هاي عملياتي» و «تعداد کارکنان بانک» به همراه 2 متغير خروجي «درآمد عملياتي» و «تعداد مجموع تراکنش هاي دستگاه هاي ATM, پايانه فروش و شعب» به عنوان مناسب ترين ترکيب از متغيرها براي بررسي کارايي بانک هاي مورد مطالعه هستند. همچنين, بانک هاي ملي ايران و پارسيان به ترتيب به عنوان کاراترين بانک دولتي و خصوصي معرفي شدند. افزون براين, بانک هاي مورد مطالعه در دو گروه بانک هاي داراي عملکرد مبتني بر درآمد و مبتني بر به کارگيري بانکداري الکترونيک دسته بندي شدند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها