سنجش مدل هاي کمي ارزيابي سرمايه فکري با استفاده از متغيرهاي مالي

سنجش مدل هاي کمي ارزيابي سرمايه فکري با استفاده از متغيرهاي مالي

 

نویسندگان: نوري بروجردي پيمان | محمودي محمد | هارون کلايي کاظم
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد مالي | مدل هاي کمي ارزيابي سرمايه فکري | معيارهاي مالي

چکیده:

دانش هسته اصلي توليد و رشد انساني است بطوريکه قدرت توليد جامعه بر مبناي دانش و استقرار سيستم مبتني بر تفکر قرار دارد. اين در حالي است که سيستم هاي حسابداري کنوني توانايي محاسبه و اندازه گيري دانش را با توجه به نقش پر رنگ آن در ارزيابي عملکرد واحدهاي تجاري ندارند, لذا عدم توانمندي محاسبه و اندازه گيري آن مي تواند منجر به تصميمات غير منطقي براي سرمايه گذاران گردد.در اين مقاله ضمن معرفي چهار روش پيشنهادي کمي سنجش سرمايه فکري, در فاصله سالهاي 1381 الي 1386 شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار صنايع فلزي, 24 شرکت و در مجموع 144 سال مالي مورد استفاده قرار گرفته است که ارتباط هر يک از چهار روش را با متغيرهاي مالي ارزيابي عملکرد شامل سود خالص و جريان وجه نقد بخش عملياتي صورت گردش وجوه نقد را آزمون نموده ايم.نتايج به دست آمده حاکي از وجود همبستگي ما بين متغيرهاي مالي ارزيابي عملکرد با هر يک از چهار روش پيشنهادي است بطوريکه مدل هاي پيشنهادي دوم و سوم به يک ميزان نسبت به مدل هاي اول و چهارم و مدل اول نسبت به مدل چهارم به دليل همبستگي بيشتر با متغيرهاي ارزيابي عملکرد روش هاي مناسبتر و مفيدتري براي ارزيابي سرمايه فکري بنگاه هاي اقتصادي مي باشند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها