امکان سنجي حسابداري منابع انساني سازمان مورد مطالعه: موسسه مطالعات بين المللي انرژي

امکان سنجي حسابداري منابع انساني سازمان مورد مطالعه: موسسه مطالعات بين المللي انرژي (وابسته به وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران)

 

 

نویسندگان: ميرسپاسي ناصر | حيدرپور فرزانه | ابراهيمي رقيه
کلیدواژه ها: جوسازماني | بهاي جايگزيني | بهاي تمام شده تاريخي | بهاي فرصت از دست رفته | حسابداري منابع انساني

چکیده:

هدف از اين پژوهش بررسي امکان سنجي حسابداري منابع انساني بر اساس شيوه ارزش يابي پولي در موسسات پژوهشي و به طور ويژه, موسسه مطالعات بين المللي انرژي بوده است, به عبارت دقيق تر, بررسي اين موضوع که آيا جو سازماني در اين موسسه براي استقرار سيستم حسابداري منابع انساني آمادگي لازم را دارد و اين که کدام يک از روش هاي حسابداري منابع انساني در اين سازمان امکان پذير است, هدف پژوهش حاضر است. بر همين اساس سه مورد از مهم ترين روش هاي ارزش يابي پولي شامل مدل بهاي تمام شده تاريخي, مدل بهاي جاي گزيني و مدل بهاي فرصت ازدست رفته مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تشخيص آمادگي جو سازماني نيز پرسش نامه اي براي استقرار حسابداري منابع انساني طراحي و در ميان جامعه آماري پژوهش مشتمل بر چهل نفر از مديران و کارشناسان موسسه توزيع گرديد. با توجه به نتايج آزمون نرمال بودن متغيرها, فرضيات تحقيق با استفاده از آزمون پارامتري تي- استودنت تک نمونه اي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که جو سازماني در موسسه مطالعات بين المللي آمادگي لازم را براي استقرار سيستم حسابداري منابع انساني دارد. هم چنين, از بين سه مدل مورد بررسي در اين موسسه, مدل بهاي تمام شده تاريخي امکان بيش تري براي استقرار دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها