طراحي و تدوين الگوي ارزيابي آثار اعمال مديريت دارايي و بدهي در بانکها با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني

طراحي و تدوين الگوي ارزيابي آثار اعمال مديريت دارايي و بدهي در بانکها با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني

 

 

نویسندگان: غلامرضا منصوره | محمدپورزرندي محمدابراهيم
کلیدواژه ها: مديريت دارايي و بدهي | ارزيابي عملکرد مبتني بر ALM | برنامه ريزي آرماني

چکیده:

مديريت دارايي - بدهي (ALM) شامل مجموعه اي از ابزارهاي مديريتي طراحي شده جهت مواجهه با ريسک هايي است که باعث کاهش سود و کارآيي بانک ها مي گردند. در واقع مديريت دارايي و بدهي دربرگيرنده هزينه هاي مرتبط با عملکرد وام ها, سپرده ها و مديريت پرتفوليوي سرمايه گذاري است و فرايندي ساختاريافته و سيستماتيک بمنظور مديريت ترازنامه بانک بشمار مي رود. مديريت دارايي - بدهي بيانگر رابطه ريسک و پاداش بوده, لذا ريسک پذيري را با استفاده از راه کارهاي خلاقانه جهت دستيابي به پاداش مطلوب مورد بحث قرارمي دهد و همواره با تحليل ترازنامه و بررسي اقلام داخلي و خارجي آن آغاز مي شود.هدف از اين مقاله ارايه تکنيک مديريت دارايي و بدهي با ترکيب مدل برنامه ريزي آرماني است, در جهت دستيابي به مقادير ايده آل نقدينگي و ترکيب بهينه دارايي ها و بدهي هاي بانک, مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها