راهکار هاي بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM "مطالعه موردي در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري"

راهکار هاي بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM "مطالعه موردي در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري"

 

 

نویسندگان: خدامي عباسيه فهيمه | خدابخشي محمد | ضماهني مجيد
کلیدواژه ها: مدل EFQM | صندوق رفاه دانشجويان | عملکرد | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف اصلي اين تحقيق, ارزيابي عملکرد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم, تحقيقات و فن آوري بر اساس مدل EFQM در سال 1390 است. مدل EFQM, ابزاري است که تصوري از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ايجاد مي کند که 5 معيار آن حوزه توانمندساز ها شامل معيار هاي رهبري, خط مشي و استراتژي, مديريت منابع انساني (کارکنان), منابع و مشارکت, فرآيند ها و 4 معيار آن حوزه شامل نتايج مشتري, نتايج کارکنان, نتايج جامعه و نتايج کليدي عملکرد مي باشند. ابزار اصلي گردآوري داده ها, پرسش نامه استاندارد EFQM است. جامعه آماري تحقيق شامل کارکنان و مديران صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي باشد. تعداد جامعه آماري 107 نفر بود که تعداد 100 پرسش نامه به صورت تصادفي ساده بين نمونه آماري توزيع شد و تعداد 70 پرسش نامه قابل تحليل جمع آوري گرديد. جهت تحليل داده هاي تحقيق, از نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که سازمان از نظر معيار هاي نتايج جامعه, جذب منابع, خط مشي و استراتژي داراي وضعيت مناسبي مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها