بررسي عملکرد شعب بانک ملت با تکنيک ترکيبي DEA/AHP (مطالعه موردي: شعب بانک ملت استان بوشهر)

بررسي عملکرد شعب بانک ملت با تکنيک ترکيبي DEA/AHP (مطالعه موردي: شعب بانک ملت استان بوشهر)

 

 

نویسندگان: يوسفي شهلا | فهيمي ميلاد | عبداله زاده علي اکبر | محمدي زنجيراني داريوش
کلیدواژه ها: بانک ملت | ارزيابي عملکرد | رويکرد تلفيقي DEA/AHP | مدل سازي رياضي | کارايي

چکیده:

در تحقيق حاضر براي سنجش ابعاد مختلف عملکرد شعب بانک ملت مستقر در استان بوشهر از رويکرد آميخته DEA/AHP استفاده شده است. اين متدولوژي با استفاده از مبناي قوي برنامه ريزي خطي اين امکان را فراهم مي کند که ارزيابي صحيحي از واحدهاي تحت بررسي حاصل شده و مبناي مناسبي براي تصميمات منطقي جهت ارزيابي عملکرد شعب پديدار شود. در اين پژوهش نخست, با به کارگيري مدل هاي تحليل پوششي داده ها (استفاده از مدل سازي رياضي و حل با نرم افزار لينگو) هر شعبه در مقابل ديگر شعبه ها مقايسه شد و سپس با استفاده از نتايج به دست آمده, ماتريس مقايسات زوجي تشکيل شد و با حل مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي, رتبه بندي شعب به طور کامل انجام گرفت. ماتريس مقايسات زوجي بر مبناي حل مدل تحليل پوششي داده ها براي هر جفت از نمايندگي ها قرار دارد که اين روش, يک روش کمي است؛ اما رتبه بندي نهايي با استفاده از يک رويکرد کيفي صورت مي گيرد. نتايج نشان مي دهد که در دوره زماني مورد مطالعه, شعبه مدرس حايز رتبه اول و شعبه صفوي و ليان در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها