ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي دانشگاه دولتي با استفاده از مدل هاي DEA و SWOT و معادلات ساختاري و ارايه استراتژي هاي راهبردي براي ارتقاي کارايي

ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي دانشگاه دولتي با استفاده از مدل هاي DEA و SWOT و معادلات ساختاري و ارايه استراتژي هاي راهبردي براي ارتقاي کارايي

 

 

نویسندگان: خزايي پول جواد | پورمصطفي خشکرودي مهدي | بالويي جام خانه هادي | ابزري مهدي
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها (DEA) | SWOT | کارايي | مدل معادلات ساختاري | ارزيابي عملکرد

چکیده:

با توجه به اهميت بسيار بالاي دانشگاه در رشد و توسعه کشورها, ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي در دانشگاه ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. با توجه به اهميت موضوع دراين مقاله ابتدا با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) کارايي گروه هاي آموزشي دانشگاه در چهار بعد کميت آموزشي, کيفيت آموزشي, فعاليت پژوهشي و خدمات علمي ارزيابي شده است. در واقع با طراحي سناريوهايي دلايل اصلي و منشأ کارآمدي و ناکارآمدي هر يک از واحدهاي تصميم و درجه تاثير اين عوامل مورد تحليل و ارزيابي قرارگرفتند. سپس با بهره گيري از يکي از ابزارهاي مديريت استراتژيک يعني SWOT نقاط قوت و ضعف, فرصت ها و تهديدهاي دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته و در قالب آن استراتژي ها و راهکارها به منظور ارتقاي کارايي گروه ها ارايه شده است. در نهايت ميزان تاثير استراتژي هاي استخراج شده از SWOT با استفاده از معادلات ساختاري مورد بررسي قرار گرفته اند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد با تلفيق دو مدل DEA و SWOT ضمن کاهش معايب دو مدل محاسن آن دو تقويت و مدلي جامع براي ارزيابي و ارتقاي عملکرد گروه هاي آموزشي ارايه مي گردد و هم چنين اولويت بندي و تعيين ميزان تاثيرگذاري هر يک از استراتژي ها قابليت اطمينان تصميم گيري مديران را افزايش مي دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها