ارزيابي عملکرد و انتخاب پرتفوي از صندوق هاي سرمايه گذاري سهام

ارزيابي عملکرد و انتخاب پرتفوي از صندوق هاي سرمايه گذاري سهام

 

 

نویسندگان: جباري رامين | صالحي صدقياني جمشيد | اميري مقصود
کلیدواژه ها: صندوق سرمايه گذاري مشترک | برنامه ريزي خطي خاکستري | تئوري سيستم هاي خاکستري | ارزيابي عملکرد

چکیده:

تحقيق حاضر به دنبال تعيين مدل مناسب تصميم گيري براي سرمايه گذاري است. در اين راستا ابتدا معيارهاي موثر جهت ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک با مرور ادبيات تحقيق استخراج شده است. سپس اهميت هر يک از معيارها (شارپ, ترينر, جنسن و سورتينو) با استفاده از روش آنتروپي شانون مورد سنجش قرار گرفته است. در اين تحقيق جهت رتبه بندي نمونه مورد بررسي که شامل هشت صندوق سرمايه گذاري مشترک است و با توجه به اندازه کوچک نمونه و نقص اطلاعات از مفهوم تئوري سيستم هاي خاکستري و درجه رابطه خاکستري استفاده شده است. براي اين منظور از داده هاي واقعي, در بازه زماني سال هاي 1389-1387 استفاده گرديده است. پس از رتبه بندي, صندوق هاي بانک ملي, پويا و سهم آشنا بالاترين عملکرد را در دوره مورد مطالعه کسب کرده؛ و در نهايت نسبت سرمايه گذاري در هر صندوق با ارائه مدل برنامه ريزي خطي خاکستري و برنامه ريزي عدد صحيح تعيين شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها