ارايه يک مدل تلفيقي براي تخصيص محصولات به توزيع کنندگان در زنجيره تامين با استفاده از تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي آرماني، مطالعه موردي صنعت خودرو

ارايه يک مدل تلفيقي براي تخصيص محصولات به توزيع کنندگان در زنجيره تامين با استفاده از تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي آرماني، مطالعه موردي صنعت خودرو

 

 

نویسندگان: کتابي سعيده | باستاني محمد | قندهاري مهسا
کلیدواژه ها: زنجيره تامين | تحليل پوششي داده ها | برنامه ريزي آرماني | ارزيابي عملکرد | توزيع کننده

چکیده:

اخيرا مديريت زنجيره تامين و فرآيند انتخاب تامين کنندگان نظر بسياري از محققان و صاحب نظران را به خود جلب کرده و مقالات و تحقيقات بسياري در زمينه ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان صورت گرفته است. با اين وجود موضوع ارزيابي و انتخاب توزيع کننده کمتر مورد توجه قرارگرفته است. توزيع کننده در زنجيره تامين نه تنها عامل ارتباط توليد کننده با مصرف کننده نهايي محصول يا خدمت بوده بلکه اولين بخشي است که صداي مشتري را شنيده, متوجه تغييرات تقاضا مي شود, بنابراين ارزيابي آن ها امري ضروري مي باشد. لذا هدف اوليه اين مقاله ارزيابي عملکرد توزيع کنندگان در زنجيره تامين با استفاده از تحليل پوششي داده ها مي باشد. به اين منظور در ابتدا آرمان هاي مربوط و معيارهاي موثر در ارزيابي توزيع کنندگان شناسايي گرديدند. سپس معيارهاي مهم مشخص شدند. در ادامه, با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها امتيازات کارآيي توزيع کنندگان محاسبه شدند. در نهايت نحوه توزيع محصولات بين توزيع کنندگان, با توجه به آرمان هاي موجود و بنابر حداکثر نمودن کارآيي در يک مطالعه موردي در صنعت خودرو به کمک مدل تلفيقي تعيين گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها