رابطه ويژگي هاي شخصيتي همکاران و زيردستان با نحوه ارزيابي آنان از عملکرد سرپرستان و مديران

رابطه ويژگي هاي شخصيتي همکاران و زيردستان با نحوه ارزيابي آنان از عملکرد سرپرستان و مديران

 

 

نویسندگان: حقيقي عاليه | سماواتيان حسين
کلیدواژه ها: پنج عامل بزرگ شخصيتي | همکاران | ارزيابي عملکرد | بازخورد 360 درجه | زيردستان

چکیده:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي همکاران و زيردستان با نحوه ارزيابي آنان از عملکرد سرپرستان و مديران بود. روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري همه کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بودند که با توجه به مدل بازخورد 360 درجه, 82 نفر از آنان (18 نفر مدير و سرپرست, 29 نفر از همکاران و 35 نفر از زيردستان آنان) به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت (کاستا و مک کري, 1992) و پرسشنامه ارزيابي عملکرد (نوري و همکاران, 1385) بود. داده ها از طريق محاسبه ضريب همبستگي و با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد. يافته ها نشان داد که بين نمره کل ارزيابي عملکرد با ويژگي شخصيتي روان رنجوري در همکاران رابطه مثبت معنادار (P£0.05) و در زيردستان رابطه منفي معنادار (P£0.01) وجود دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها