تأثير تغييرات حسابداري بهاي تمام شده بر عملکرد مالي شرکت هاي توليدي از طريق متغير سيستم قيمت گذاري با ملاحظه اثر تعديلي عدم اطمينان محيطي درک شده

تأثير تغييرات حسابداري بهاي تمام شده بر عملکرد مالي شرکت هاي توليدي از طريق متغير سيستم قيمت گذاري با ملاحظه اثر تعديلي عدم اطمينان محيطي درک شده

 

 

نویسندگان: سپاسي سحر | خليفه رسول | اعتمادي حسين
کلیدواژه ها: عدم اطمينان محيطي درک شده | تغيير سيستم قيمت گذاري | عملکرد مالي | حداقل مربعات جزئي | تغيير حسابداري بهاي تمام شده | الگوسازي معادلات ساختاري

چکیده:

حسابداري بهاي تمام شده همواره يکي از مهم ترين سيستم هاي حسابداري مديريت بوده است. هدف از اين پژوهش, بررسي تأثير تغييرات حسابداري بهاي تمام شده بر روي عملکرد مالي شرکت هاي توليدي از طريق متغير سيستم قيمت گذاري با در نظر گرفتن اثر تعديلي عدم اطمينان محيطي درک شده مي باشد. داده هاي پژوهش نيز بر اساس اطلاعات 80 شرکت توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از الگوسازي معادلات ساختاري با رويکرد حداقل مربعات جزئي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد تأثير تغييرات حسابداري بهاي تمام شده بر روي عملکرد مالي مثبت و معنادار است. همچنين با وجود تأثير منفي تغييرات سيستم قيمت گذاري بر عملکرد مالي, اثر کل تغييرات حسابداري بهاي تمام شده بر عملکرد مالي نيز مثبت و معنادار بود. نتايج پژوهش همچنين نشان مي دهد که اثر تعديلي عدم اطمينان محيطي درک شده در تأثير تغييرات حسابداري بهاي تمام شده و نيز تغييرات سيستم قيمت گذاري بر عملکرد مالي معنادار نيست.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها