سنجش ميزان مقبوليت و اهميت عوامل تعيين کننده ي پاداش هيئت مديره شرکت هاي ايراني

سنجش ميزان مقبوليت و اهميت عوامل تعيين کننده ي پاداش هيئت مديره شرکت هاي ايراني

 

 

نویسندگان: کرمي غلامرضا | جباري حسن
کلیدواژه ها: الگو | ارزيابي عملکرد | پاداش هيئت مديره

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر, سنجش ميزان مقبوليت و اهميت عوامل تعيين کننده ي پاداش هيئت مديره شرکت هاي ايراني با مراجعه به نظر اعضاي هيئت مديره شرکت ها است. عوامل تعيين کننده ي پاداش هيئت مديره در مقالة کرمي و جباري (1397) شناسايي شده است. روش: ميزان موافقت اعضاي هيئت مديره با عوامل تعيين کننده ي پاداش هيئت مديره, با استفاده از پرسشنامه و در مقياس پنج تايي ليکرت دريافت و با روش T تک نمونه اي تحليل شده است. همچنين نظر اعضاي هيئت مديره دربارة ميزان اهميت عوامل اصلي تعيين کننده ي پاداش هيئت مديره با استفاده از پرسشنامه و در مقياس پنج تايي ليکرت دريافت و با روش تحليل واريانس يک طرفه مقايسه شده است. يافته ها: اعضاي هيئت مديرة شرکت ها با لحاظ کردن ميزان دستيابي به اهداف سالانه, تغييرات ريسک شرکت, اندازه ي شرکت, شدت رقابت در صنعت, سختي کار در صنعت, احتمال محروميت هيئت مديره از حقوق اجتماعي, پاداش شرکت هاي مشابه و محدوديت هاي قانوني در تعيين پاداش هيئت مديره موافق هستند؛ ولي با لحاظ کردن عوامل کسري نقدينگي شرکت و حقوق و ساير مزاياي پرداختي به اعضاي هيئت مديره موافق نيستند. همچنين از نظر آنها, ميزان دستيابي به اهداف سالانه و تغييرات ريسک شرکت بايد بيشترين تأثير را در تعيين پاداش هيئت مديره داشته باشد. نتيجه گيري: از نظر اعضاي هيئت مديره شرکت هاي ايراني, پاداش هيئت مديره بايد با توجه به ميزان و شرايط دستيابي به اهداف سالانه شرکت تعيين شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها