طراحي الگوي ارزيابي عملکرد سازماني بانک انصار

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد سازماني بانک انصار

 

 

نویسندگان: نصرت پناه سياوش | حصيرچي امير | دهقاني محبعلي
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد | مشتريان | بانک انصار | فرايندهاي داخلي

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحي الگوي ارزيابي عملکرد سازماني بانک انصار انجام پذيرفته است. باتوجه به ويژگي هاي بانک انصار, يک مدل کارت امتيازي متوازن (BSC) پنج بعدي بومي شده, توسعه داده شده است تا بانک انصار هم زمان بتواند چشم انداز خود را جامه عمل پوشانده و به اهداف موردنظر دست يابد. ابعاد کارت امتيازي متوازن توسعه يافته شامل ابعاد مالي, رشد و يادگيري, فرايندهاي داخلي, پايداري و مشتريان است. اعتبار ابعاد, مؤلفه ها و شاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان, ضريب لاشه و بار عاملي و پايايي آن با بهره گيري از ضريب آلفاي کرونباخ بررسي شده است. جامعه آماري پژوهش کليه مديران ارشد و خبرگان بانک انصار به تعداد 175 نفر مي باشند. براي تحليل, از آزمون همبستگي فريدمن استفاده شده است. نتايج تحليل ها نشان دهنده اين است که بين پنج بُعدِ ابعاد الگوي ارزيابي, رابطه معني دار وجود دارد. نتايج تحليل هاي مبتني بر آزمون فريدمن نشان داد که بعد مالي در اولويت اول, بعد رشد و يادگيري در اولويت دوم, بعد فرايندهاي داخلي در اولويت سوم, بعد پايداري در اولويت چهارم و درنهايت بعد مشتريان در رتبه آخر اولويت بندي, قرار گرفت.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها