نقش اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع انساني روي سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نقش اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع انساني روي سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: جامعي رضا | نمازي محمد
کلیدواژه ها: رگرسيون جزيي | اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع انساني (HRAI) | بورس اوراق بهادار تهران | سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن

چکیده:

اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع انساني (HRAI) در واقع کاربرد مفاهيم سيستم اطلاعات حسابداري در محدوده مديريت نيروي انساني است. اين حسابداري معيار سنجش و هزينه يابي نيروي انساني به عنوان منابع اصلي هر موسسه است. از اين رو, هدف از اين مقاله بررسي نقش اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع نيروي انساني روي سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زماني مورد مطالعه سال هاي 1383 تا 1387 و نمونه انتخابي شامل 96 شرکت است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي اين پژوهش با استفاده از " رگرسيون جزئي", حاکي از اين است که بين (HRAI)  و سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن (با لحاظ اندازه و نوع شرکت, تحصيلات و تجربه مديران منابع انساني) هم در سطح کليه شرکت ها و هم در سطح شاخص ها, رابطه مثبت معني داري وجود دارد. افزون بر اين, به طور کلي, يافته هاي پژوهش در سطح شاخص ها بيانگر تاثير مثبت اندازه و نوع شرکت بر رابطه (HRAI) و شاخص هاي سازه مالي (سودخالص, مديريت هزينه ها و درآمد کل), سازه مشتري (برگشت کالاي فروش رفته و خدمات پس از فروش) و سازه فرآيندهاي داخلي (مطالبات سوخت شده و هزينه تعمير و نگهداري) است. همچنين اندازه, نوع شرکت, تحصيلات و تجربه مديران بر رابطه(HRAI)  و شاخص هاي سازه رشد و يادگيري (کيفيت شغلي, توانمندسازي, رضايت شغلي و بهبود آموزش کارکنان) تاثير مثبت دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها