شناسايي تاثير متغيرهاي منتخب مالي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

شناسايي تاثير متغيرهاي منتخب مالي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: کربلايي کريم اميرحسين | ايزدي نيا ناصر
کلیدواژه ها: شاخص هاي ارزيابي عملکرد | بازده نقدي سرمايه گذاري | ارزش افزوده اقتصادي | جريان نقدي آزاد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر, بررسي اين موضوع است که آيا متغيرهايي که از طريق تعديل سود حسابداري به دست آمده اند, نسبت به سود هر سهم تاثير بيشتري بر بازده سهام دارند؟ براي بررسي اين موضوع, چهار فرضيه تدوين و نمونه اي از بين شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1381 الي 1387 انتخاب شد و براي آزمون هر فرضيه يک مدل رگرسيوني تک متغيره ارائه گرديد. متغيرهاي مستقل در اين پژوهش جريان نقدي آزاد, بازده نقدي سرمايه گذاري, ارزش افزوده اقتصادي و سود هر سهم هستند. همچنين, بازده سهام به عنوان متغير وابسته پژوهش در نظر گرفته شد. در اين پژوهش, از روش داده هاي ترکيبي (تابلويي) براي برآورد مدل رگرسيوني استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که شاخص هاي جديد ارزيابي عملکرد ارتباط معني داري با بازده سهام ندارند. همچنين, نتايج نشان مي دهد که اعتبار سود هر سهم به عنوان يک معيار سنتي ارزيابي عملکرد هنوز به قوت خود باقي است. در رابطه با ارزيابي عملکرد شرکت بر اساس سه شاخص فوق, در سطح کل صنايع در دوره زماني مربوطه برتري اين شاخص ها نسبت به معيار سنتي سود هر سهم مبهم است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها