بررسي رابطه بين طرح هاي پاداش مديران و معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه بين طرح هاي پاداش مديران و معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: سجادي سيدحسن | زارع زاده مهريزي محمدصادق
کلیدواژه ها: تئوري نمايندگي | معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد | درصد مالکيت سهام مديران | پاداش مديران

چکیده:

براي کنترل نمايندگي مديران در شرکت ها و اطمينان از ايفاي مسووليت و پاسخ گويي آنان در شرکت هاي سهامي بزرگ و حمايت از حقوق سهامداران بايد راهکارهايي انديشيده شود. يکي از اين راهکارها, مکانيزم پرداخت پاداش به مديران بر اساس عملکرد است. در تحقيق حاضر نيز تاثير دو متغير پاداش پرداختي به مديران و درصد مالکيت سهام آنان بر عملکرد شرکت ها بررسي شده است. نمونه آماري تحقيق شامل 83 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1388-1383 است که سهام آنها به طور فعال در بورس معامله شده است. بررسي ها با استفاده از داده هاي ترکيبي, حاکي از رابطه معني دار بين پاداش پرداختي به مديران با معيارهاي اقتصادي (ارزش افزوده اقتصادي, ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده) ارزيابي عملکرد است. همچنين, يافته ها حاکي از رابطه معني دار بين درصد مالکيت سهام مديران با ارزش افزوده بازار و عدم رابطه معني دار با ديگر معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد مورد بررسي بوده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها