به کارگيري تئوري مطلوبيت چند شاخصه براي ارزيابي عملکرد کسب و کارهاي الکترونيک

به کارگيري تئوري مطلوبيت چند شاخصه براي ارزيابي عملکرد کسب و کارهاي الکترونيک

 

 

نویسندگان: جعفريان احمد | شفيعي نيک آبادي محسن
کلیدواژه ها: تئوري مطلوبيت چندشاخصه | ارزيابي عملکرد کسب و کار هاي الکترونيک | کسب و کار الکترونيک

چکیده:

امروزه کاربرد فناوري اطلاعات و اينترنت در کسب و کار, به ابزاري براي کسب مزيت رقابتي تبديل شده است. اثر گذاري کسب و کارهاي الکترونيک به نحوي است که رويکرد رقابتي بين شرکت ها را از مدل هاي سنتي به مدل هاي نوين الکترونيک معطوف ساخته است. هدف اصلي اين مقاله ارائه مجموعه نسبتا کاملي از شاخص هاي ارزيابي عملکرد کسب و کارهاي الکترونيک و رتبه بندي کسب و کارهاي الکترونيک بر اساس تئوري مطلوبيت چند شاخصه مي باشد. در اين تحقيق با بررسي مجموعه تحقيقات پيشين, سعي شده است که شاخص هاي ارزيابي کسب و کارهاي الکترونيک از رويکردهاي مختلف مورد تحليل و دسته بندي قرار بگيرد؛ سپس با استفاده از يک نمونه محاسباتي تلاش مي شود که در قالب تئوري مطلوبيت چند شاخصه به ارزيابي و رتبه بندي شرکت هاي فعال در زمينه کسب و کار الکترونيک پرداخت.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها