طراحي مدل تلفيقي براي ارزيابي عملکرد کارکنان دانشگاه ها با استفاده از تحليل پوششي داده ها و مجموعه هاي فازي (مطالعه موردي)

طراحي مدل تلفيقي براي ارزيابي عملکرد کارکنان دانشگاه ها با استفاده از تحليل پوششي داده ها و مجموعه هاي فازي (مطالعه موردي)

 

 

نویسندگان: فلاح جلودار مهدي | اسفنديار محمد | درويش متولي محمدحسين
کلیدواژه ها: تئوري مجموعه فازي | ارزيابي عملکرد کارکنان | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

منابع انساني توانا و کارآمد, مي تواند سازمان را کارآمد و سودآور نمايد و مفيد به حال جامعه باشد و کل کشور را شکوفا کند. به همين دليل از ديرباز کشورها و سازمانها بر روي اين نيروي با ارزش سرمايه گذاري کرده و سعي در شکوفا کردن و بهسازي آن دارند. بهسازي نيروي انساني باعث بينش و بصيرت عميق تر, دانش و معرفت بالاتر و مهارتهاي بيشتر کارکنان در اجراي وظايف و مسووليت هاي شغلي مي شود؛ در نتيجه موجب نيل به هدف هاي سازماني با کارايي و اثربخشي بيشتر مي گردد. بهسازي نيروي انساني متضمن وجود سيستمي است که ضمن ارزيابي عملکرد کارکنان, بگونه اي منظم نتيجه عملکردشان را به خودشان برساند تا فرد به بازنگري در رفتار و عملکرد خود بنمايد. به همين ترتيب لازم است چنين بازخوردي به برنامه ريزان نيروي انساني جهت تنظيم و تجديد نظر در برنامه هاي آموزشي داده شود.در اين مقاله مدل ارزيابي عملکرد کارکنان که براي دانشگاه آزاد اسلامي فيروزکوه طراحي شده ارائه مي گردد. در اين راستا سعي شده است تا با استفاده از تکنيک هاي تحليل پوششي داده ها, کارايي کارکنان دانشگاه در حوزه هاي مختلف تعيين شود. از آنجايي که وضعيت برخي از معيارها بصورت دقيق قابل بيان نمي باشد و داراي ابهام و عدم اطمينان است, لذا در اين مقاله براي امتيازدهي به اين دسته از معيارها, متغيرهاي زباني در نظر گرفته مي شود که با لحاظ کردن اعداد فازي متناسب و استفاده از تئوري مجموعه فازي, محاسبات مربوط به معيارهاي مورد نظر انجام مي پذيرد. در اين تحقيق, به طور مشخص نحوه ايجاد يک مدل تلفيقي مبتني بر DEA و مجموعه هاي فازي ارزيابي کارکنان توضيح داده شده و قابليت آن در محيط هاي واقعي تشريح شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها