تبيين الگوي يکپارچه راهبردي ارزيابي عملکرد صنعت بيمه

تبيين الگوي يکپارچه راهبردي ارزيابي عملکرد صنعت بيمه

 

 

نویسندگان: توکلي گلپايگاني مريم | اميري مقصود | موتمني عليرضا | عالم تبريز اکبر
کلیدواژه ها: برنامه ريزي آرماني | ارزيابي عملکرد | کارايي | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

هدف اين پژوهش, ارائه الگوي جامع راهبردي براي ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي بيمه با بهره مندي از روش هاي نوين کمي است. جامعه آماري در اين مطالعه, شرکت هاي فعال در صنعت بيمه هستند. براي تعيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد از روش دلفي و مصاحبه با خبرگان صنعت بيمه استفاده شده و اهميت هر يک از معيارها, از طريق پرسشنامه و نظرسنجي از خبرگان مشخص شده است. براي تعيين کارايي واحدهاي تصميم گيري از رويکرد برنامه ريزي رياضي «تحليل پوششي داده ها» استفاده مي شود. به منظور افزايش قدرت تفکيک پذيري مدل از رويکرد «برنامه ريزي آرماني» براي محاسبه اوزان مشترک و درنظر گرفتن اهميت معيارهاي ارزيابي از نظر تصميم گيرندگان استفاده شده است. نتايج مدل تلفيقي نشان دهنده قدرت تفکيک پذيري و انعطاف بالاي مدل نسبت به هر يک از روش هاي کاربردي مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها