طراحي مدل راهبردي اثربخش به منظور ارزيابي عملکرد دانشگاه ها

طراحي مدل راهبردي اثربخش به منظور ارزيابي عملکرد دانشگاه ها

 

 

نویسندگان: محبي سراج الدين | هادي زاده مقدم اکرم | قهرماني محمد | طبرسا غلامعلي
کلیدواژه ها: منابع اداري پشتيباني | منابع پژوهشي | منابع آموزشي | ارزيابي عملکرد | منابع فرهنگي | منابع انساني

چکیده:

دانشگاه ها نيز مانند هر سازمان ديگري به منظور استفاده بهينه از منابع محدود خود و اثربخشي بيشتر, نيازمند ارزيابي و سنجش عملکرد مي باشند. تحقيق حاضر به منظور تدوين مدلي جهت سنجش ارزيابي عملکرد دانشگاه ها بر اساس مطالعه حوزه هاي انساني, پژوهشي, اداري-پشتيباني, فرهنگي و آموزشي در ميان دانشگاه هاي استان فارس و اصفهان است. داده هاي تحقيق حاضر از طريق پرسشنامه اي 63 سؤالي و از ميان 322 نفر از هيئت علمي, کارشناسان و مديران جامعه آماري مذکور جمع آوري گرديد, در بررسي داده هاي تحقيق مشخص گرديد که تمامي عوامل به استثناي عامل فرهنگي بر بهبود ارزيابي اثربخش تأثيرگذارند. مقدار ضريب تعيين داده هاي تحقيق نشان مي دهد تمامي متغيرهاي منابع آموزشي, منابع اداري پشتيباني, منابع انساني, منابع فرهنگي و منابع پژوهشي رويهم رفته 3/68% از واريانس متغير اثربخشي ارزيابي عملکرد را توضيح مي دهند. با توجه به ضريب مسير به دست آمده مي توان گفت که بيشترين اثر را شاخص منابع آموزشي داشته است (ضريب مسير بزرگ تري داشته است), منابع پژوهشي در رده دوم, منابع انساني در رده سوم, منابع اداري پشتيباني در رده چهارم و منابع فرهنگي نيز در رده پنجم و کمترين تأثير را در ارزيابي عملکرد داشته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها