ارزيابي عملکرد سرمايه فکري در مراکز آموزشي عالي با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي: دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان)

ارزيابي عملکرد سرمايه فکري در مراکز آموزشي عالي با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي: دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان)

 

 

نویسندگان: طوطيان اصفهاني صديقه | نورسته طيبه | طياران شهرزاد
کلیدواژه ها: سرمايه فکري | ارزيابي عملکرد | AHP

چکیده:

اواخر قرن بيستم با توجه به تغيير مزيت رقابتي از سرمايه هاي مشهود به دارائي هاي دانشي و فرآورده هاي دانش محور, دانشگاه ها و آموزش عالي از جهت توليد دانش, مورد توجه قرار گرفتند. دانشگاه هاي ايران و البته دانشگاه هاي پيام نور نيز از اين قاعده مستثني نمي باشند. از اين رو پژوهش حاضر با هدف, ارزيابي عملکرد سرمايه فکري در مراکز آموزشي با استفاده از روش AHP در دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان انجام گرفته است. روش تحقيق کاربردي و توصيفي-پيمايشي محسوب مي شود. جامعه ي مورد بررسي در اين پژوهش شامل کارکنان دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان به تعداد 365 نفر مي باشد که 187 نفر از آنان به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب و از طريق پرسشنامه مقايسات زوجي اطلاعات لازم در راستاي پاسخ گويي به سوالات پژوهش جمع آوري شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد, در دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان سرمايه انساني با ضريب ارجحيت 0. 62 داراي اولويت اول, مولفه نوآوري با ضريب ارجحيت 0. 76 داراي تقدم بر تعهد با ضريب ارجحيت 0. 16 و داراي تقدم بر رضايت کارکنان با ضريب ارجحيت 0. 07 مي باشد. همچنين فرهنگ سازماني با ضريب ارجحيت 0. 53 داراي تقدم بر انتقال تکنولوژي با ضريب ارجحيت 0. 29 و داراي تقدم بر سيستم اطلاعات با ضريب ارجحيت 0. 16 است. مولفه ارزش برند با ضريب ارجحيت 0. 62 داراي تقدم بر وفاداري مشتري با ضريب ارجحيت 0. 23 و داراي تقدم بر رضايت مشتري با ضريب ارجحيت 0. 13 است. در نهايت واحد دانشگاهي رشت با ضريب ارجحيت 0. 33 داراي تقدم بر ساير واحدهاي دانشگاهي دارد.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها