ارايه مدلي براي ارزيابي عملکرد دانشگاه ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

ارايه مدلي براي ارزيابي عملکرد دانشگاه ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

 

 

نویسندگان: شاه طالبي سميه | فولادوند مريم | شاه طالبي بدري | يارمحمديان محمدحسين
کلیدواژه ها: دانشگاه آزاد اسلامي | کارت امتيازي متوان | نظام ارزيابي عملکرد

چکیده:

رقابت شديد دانشگاه ها و نهادهاي آموزش عالي و تلاش آن ها در جهت ارائه خدمات با بالاترين کيفيت, باعث شده تا نياز اين نهادها به رويکردي جامع که بتواند تمامي زمينه هاي عملکردي مرتبط با موفقيت را در نظر بگيرد و عملکرد نهاد را در قالب آن ارزيابي کند, روز به روز افزايش مي يابد. هدف از اين پژوهش ارائه يک سيستم پيشنهادي از شاخص هاي استراتژيک بر اساس الگوي کارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي عملکرد برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان بود. اين پژوهش شامل سه مرحله بود, مرحله اول منابع اطلاعاتي, که داراي سه گام بود شامل (گام اول برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, گام دوم پيشينه تحقيقات و گام سوم نظرخواهي از کارشناسان و صاحبان کليدي فرايند) که هر کدام از مراحل ابزار و روش مرتبط با خود را داشتند. مرحله دوم تعيين منظرها براي ارزشيابي (شامل منظر مالي, رشد و يادگيري, فرايند داخلي و مشتري) و مرحله سوم, تدوين شاخص هاي اصلي اين مناظر بود که مهم ترين شاخص ها استخراج شد و اين شاخص ها توسط معاونت يا حوزه مربوط به خود, بايستي به صورت مداوم مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد. لازم به ذکر است, در اين مقاله بخشي از اطلاعات حاصل از طرح پژوهشي آورده شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها