مدل بندي نقش واسطه اي اطلاعات حسابداري، وضوح نقش و توانمندسازي روانشناختي بر رابطه بين سيستم هاي ارزيابي عملکرد جامع و عملکرد مديريتي مطالعه موردي: شرکت هاي برق منطقه اي

مدل بندي نقش واسطه اي اطلاعات حسابداري، وضوح نقش و توانمندسازي روانشناختي بر رابطه بين سيستم هاي ارزيابي عملکرد جامع و عملکرد مديريتي مطالعه موردي: شرکت هاي برق منطقه اي

 

 

نویسندگان: زارع گاريزي اکبر | خواجوي شکراله
کلیدواژه ها: عملکرد مديريتي | سيستم ارزيابي عملکرد جامع | وضوح نقش | اطلاعات حسابداري | توانمندسازي روانشناختي

چکیده:

ارزيابي عملکرد به عنوان يکي از مباحث مهم حسابداري و فرايندهاي مديريتي, نقش برجسته اي در کمک به تحقق اهداف و مأموريت هاي سازمان دارد. اين امر به ويژه در بخش عمومي که بخش عظيمي از مردم از رفتار و الگوهاي آن متأثر مي شوند اهميت مضاعف مي يابد. در همين راستا, پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل تأثيرگذار بر عملکرد مديريتي شرکت هاي برق منطقه اي از طريق مدل سازي عوامل مؤثر بر عملکرد مديريتي صورت پذيرفته است. در اين خصوص, نظام جامع ارزيابي عملکرد به عنوان متغير مستقل و متغيرهاي نگرش نسبت به اطلاعات حسابداري, وضوح نقش و توانمندسازي روان شناختي به عنوان متغير ميانجي ايفاي نقش مي کنند. روش پژوهش مورداستفاده توصيفي همبستگي از نوع پيمايشي است. کليه مديراني که در شرکت هاي برق منطقه اي کشور به هر نحوي مي توانند تسهيل کننده تصميم باشند, جامعه آماري پژوهش حاضر را تشکيل مي دهند. بدين منظور 160 پرسشنامه بين مديران ارشد شرکت هاي برق منطقه اي کشور توزيع و درنهايت 125 پرسشنامه جمع آوري گرديد. به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از نرم افزار SPSS و نرم افزار Smart PLSاستفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که وضوح نقش و توانمندسازي روان شناختي در اين بين مي توانند نقش هاي واسطه ايفا کنند, اما اطلاعات حسابداري داراي توانايي ايفاي چنين نقشي نيست. همچنين اين پژوهش بر نقش سازوکار انگيزشي و شناختي در توضيح تأثيرسيستم هاي حسابداري مديريت بر عملکرد مديريتي تأکيد مي کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها