ارايه يک چهارچوب مفهومي براي ارزيابي عملکرد دانشگاه

ارايه يک چهارچوب مفهومي براي ارزيابي عملکرد دانشگاه

 

 

نویسندگان: حق خواه داوود | حسن زاده رقيه | موسي خاني مرتضي
کلیدواژه ها: بازخورد 360 درجه | دانشگاه | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف از اين پژوهش حاضر ارايه يک چارچوب مدون و مفهومي براي نظام ارزيابي عملکرد دانشگاه آزاد اسلامي بوده, شيوه پژوهش پيمايشي و 33 نفر از حوزه هاي سياست گذاري دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نمونه و در تحقيق مشارکت داده شده اند, ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده که بر اساس شاخص هاي ارزيابي نظام آموزش عالي طراحي شده است. داده هاي گرد آوري شده با استفاده از تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که عامل هاي مربوط به امور پژوهش و رشد کيفيت آموزشي داراي رتبه هاي برتر است و توجه به عوامل دانشجويي و سپس جنبه هاي فرهنگي و خدماتي داراي اولويتهاي بعدي قرار مي گيرد. در اين پژوهش نشان داده شده بر اساس شاخص هاي اولويت بندي شده نظام ارزيابي عملکرد سازماني مناسبي را مي توان در چهارچوب الگوي بازخورد 360 درجه مي توان براي ارزيابي دانشگاه ها به کار گرفت.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها