تاثير ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان

تاثير ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان

 

 

نویسندگان: محمدي فاطمه
کلیدواژه ها: عملکرد اجرايي | ارزيابي عملکرد | عملکرد آموزشي | کارنامه هوشمند | عملکرد پژوهشي

چکیده:

اين پ‍ژوهش جهت استفاده از پتانسيل هاي علم کامپيوتر در مديريت آموزشي شکل گرفت و هدف آن بررسي تاثير آگاهي از نتايج ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي به وسيله کارنامه هوشمند بر ارتقاي کيفيت فعاليت هاي آموزشي, پژوهشي و اجرايي آنان بود. جامعه ي مورد مطالعه شامل اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و نمونه ي مورد مطالعه شامل 482 نفر از جامعه مذکور بود که به دو گروه آزمايشي و کنترل بر مبناي گروه هاي همتا تقسيم شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش, کارنامه هوشمند ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي بود که پيش از اين مدل سازي و طراحي گرديده بود. پس از دريافت اطلاعات مورد نياز از گروه آزمايش و کنترل با استفاده از کارنامه هوشمند ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي, کارنامه عملکرد آموزشي, پژوهشي و اجرايي براي استادان دو گروه آزمايش و کنترل صادر گرديد. کارنامه هاي گروه آزمايش براي آنان ارسال و کارنامه هاي گروه کنترل ارسال نگرديد. پس از سپري شدن يک ترم دوباره براي دو گروه کارنامه نيمسال دوم نيز صادر گرديد و تفاوت عملکرد دو گروه در قبل و بعد از دريافت کارنامه با استفاده از آزمون t مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که متغير مستقل (کارنامه هوشمند) بر بهبود عملکرد آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي موثر بوده, اما بر عملکرد اجرايي تاثير معناداري نداشته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها