ارزيابي عملکرد مديريت آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM در سال 1389

ارزيابي عملکرد مديريت آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM در سال 1389

 

 

 

نویسندگان: ملکي آوارسين صادق | طالبي بهنام | بابازاده حسين
کلیدواژه ها: معيارهاي نه گانه | مدل تعالي سازماني | ارزيابي عملکرد | منطق رادار

چکیده:

هدف اين تحقيق ارزيابي عملکرد مديريت آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب بر مبناي (EFQM) (الگوي تعالي بنياد مديريت کيفيت اروپا) در سال 1389 مي باشد. روش تحقيق توصيفي - پيمايشي بوده و حجم نمونه مورد مطالعه 28 نفر بود که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد. آزمون آماري t تک نمونه اي مي باشد ابزار تحقيق پرسشنامه پيشرفته است که مطابق استاندارد مدل (EFQM) تنظيم شده است و شامل 9 معيار و 32 زير معيار مي باشد و هر زير معيار داراي نکات راهنما و مصاديق عيني است که بر اساس ويژگي هاي آموزش و پرورش تنظيم شده و سوالات زير معيارها به وسيله منطق رادار در مجموع 264 سوال جزئي را شامل مي شود و پس از يک دوره دو روزه توجيه کارکنان در اختيار آزمودني ها قرار گرفت. ارزيابي عملکرد مديريت به شيوه خود ارزيابي توسط خود کارکنان انجام پذيرفت. براي روايي پرسشنامه از نظر اساتيد و متخصصان استفاده شده است و براي پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي کرنباخ استفاده گرديد که مقدار آن a=0.95 بدست آمد. در اين پژوهش دو سوال مطرح شده بود که امتياز عملکرد مديريت آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب بر مبناي مدل تعالي سازماني (EFQM) از 1000 امتياز مدل برابر با 506.59 بدست آمد و امتياز مديريت در معيار توانمندسازها 49.83 درصد و معيار نتايج 51.48 درصد بدست آمد. بر اساس نتايج تحقيق, پيشنهادها و توصيه هاي لازم براي ارتقاء عملکرد مديريت آموزش و پرورش ارائه شده است.يافته ها: نتايج نشان مي دهد عملکرد مديريت آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب بر مبناي مدل تعالي سازماني(EFQM)  درمعيار نتايج بهتر از معيار توانمندسازها مي باشد.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها