الگوي مناسب بودجه ريزي براي افزايش بهره وري در نظام بودجه ريزي کشور مطابق استاندارد 2014 صندوق بين المللي پول

الگوي مناسب بودجه ريزي براي افزايش بهره وري در نظام بودجه ريزي کشور مطابق استاندارد 2014 صندوق بين المللي پول

 

 

نویسندگان: کردلو محمدرضا | تقوي مهدي | دانش فرد کرم اله | عالم تبريز اکبر
کلیدواژه ها: IMF 2014 | بهره وري | استراتژيهاي تخصيص منابع | الگوي مناسب بودجه ريزي

چکیده:

هدف از اين پژوهش ارائه الگوي مناسب استفاده از انواع استراتژي هاي بودجه ريزي و تخصيص منابع به تفکيک امور و فصول بودجه ريزي براي افزايش بهره وري در نظام بودجه ريزي کشور مطابق آخرين استاندارد 2014 صندوق بين المللي پول در سازمان هاي دولتي است. اين پژوهش با رويکرد کمّي طراحي و اجرا گرديده است. جامعه آماري اين پژوهش, خبرگان و صاحب نظران در امر بودجه و بودجه ريزي بوده و تعداد آنها در مجموع حدود 480 نفر مي باشد. نمونه آماري تحقيق به شيوه تصادفي طبقه اي شناسايي و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 214 نفر تعيين گرديده است. پژوهش حاضر از بعد هدف از نوع تحقيقات اکتشافي و استقرايي و از بعد مخاطب استفاده پژوهش, از نوع پژوهش هاي توسعه اي و از بعد زمان مقطعي است, در اين پژوهش از ابزار پرسش نامه و همچنين آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديده و نتيجه پژوهش ارائه الگوي متناسب استفاده از انواع استراتژيهاي بودجه ريزي و تخصيص منابع براي افزايش بهره وري در نظام بودجه ريزي کشور بر اساس امور دهگانه و فصول پنجاه گانه نظام آمارهاي مالي دولت مطابق استاندارد 2014 صندوق بين المللي پول (IMF) مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها