تغييرات هزينه هاي عملياتي و مديريت سود مصنوعي

تغييرات هزينه هاي عملياتي و مديريت سود مصنوعي

 

 

 

نویسندگان: بني مهد بهمن | مراد زاده فرد مهدي | ميرانشاهي کيانوش
کلیدواژه ها: بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | اداري و فروش | شرايط کلان اقتصادي | مديريت سود مصنوعي | هزينه هاي عمومي | تورم

چکیده:

هدف مقاله حاضر بررسي اثرات تغييرات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه هاي عمومي, اداري و فروش بر مديريت سود مصنوعي در 88 شرکت از 12 صنعت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1384 الي 1393 است. مباني نظري و داده هاي تحقيق بر اساس روش کتابخانه اي جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها بر اساس روش همبستگي با استفاده از رگرسيون چند متغيره انجام شده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که رابطه معکوس و معني داري ميان تغييرات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و مديريت سود مصنوعي (مبتني بر اقلام تعهدي) وجود دارد. به بيان ديگر, شواهد اين تحقيق نشان مي دهد که هرگاه با افزايش تورم, بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در شرکت هاي مورد مطالعه افزايش يابد, در آن صورت سود را نمي توان از طريق مديريت سود مصنوعي (مبتني بر اقلام تعهدي), بيش نمايي نمود. همچنين نتايج اين تحقيق, تاييد مي نمايد که رابطه ميان تغييرات هزينه هاي عمومي, اداري و فروش و مديريت سود مصنوعي, رابطه اي معني دار و مثبت است. يعني مديران شرکت هاي نمونه تحقيق با افزايش هزينه هاي عمومي, اداري و فروش سود را از طريق مديريت سود مصنوعي بيش نمايي مي کنند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها