ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران

ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران

 

 

نویسندگان: سعيدي علي | مقدسيان ايمان
کلیدواژه ها: بازده تعديل شده بر اساس ريسک | ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري | صندوق سرمايه گذاري

چکیده:

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک به عنوان يکي از مهمترين واسطه هاي مالي نقش انتقال سرمايه را از سوي دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت هاي توليدي و خدماتي و ساير) بر عهده دارند. در ايران براي اولين بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 اين صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام از ابتداي سال 1387 به عرصه بازار سرمايه قدم نهادند.هدف اين پژوهش ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام با توجه به بازده تعديل شده بر اساس ريسک آن ها با استفاده از معيارهاي شارپ, ترينر, سورتينو و جنسن است. در اين راستا با در نظر گرفتن فاصله زماني سال 1387 (آغاز فعاليت صندوق ها) تا پايان 3 ماه اول سال 1389 بااستفاده از نرم افزارEviews 6 , به بررسي نتايج به دست آمده در مورد نسبت هاي محاسبه شده براي صندوق هاي مختلف و بررسي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري در مقايسه با عملکرد بازار پرداخته شده است.بر اساس نتايج به دست آمده با استفاده از تجزيه و تحليل ANOVA بين بازده تعديل شده بر اساس ريسک صندوق ها که بر مبناي ضريب بتا تعديل شده با بازده بازار تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين بين عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک با توجه به معيارهاي شارپ, ترينر و سورتينو تفاوت معني داري وجود ندارد, اما معيار بازده تفاضلي جنسن وجود تفاوت معني دار بين عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مختلف را در سال 1387 و در دوره دوساله 88-1387 رد نکرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها