تأثير تعديل کننده قضاوت هاي اخلاقي مديران بر رابطه بين مشارکت در بودجه بندي و نارسايي بودجه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثير تعديل کننده قضاوت هاي اخلاقي مديران بر رابطه بين مشارکت در بودجه بندي و نارسايي بودجه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: سپاسي سحر | سيرغاني سعيد | اعتمادي حسين
کلیدواژه ها: نارسايي بودجه | مشارکت در بودجه بندي | قضاوت هاي اخلاقي

چکیده:

در تجزيه وتحليل مباحث بودجه بندي, به دليل اينکه مديران بخش هاي مختلف شرکت به عمل نزديک تر هستند و اطلاعات بهتري دارند, مي توانند به شيوه هاي متعددي بر معيارهاي سنجش عملکرد خودشان تأثير بگذارند. هدف اصلي پژوهش, تعيين اين موضوع است که در چه شرايطي مديران واحدهاي تجاري از قضاوت هاي اخلاقي خودشان براي ارزيابي ايجاد نارسايي دربودجه, بطور مثبت ويا منفي استفاده مي کنند. در اين پژوهش, تأثير سه معيار ارزش اخلاقي, قراردادگرايي و نسبيت گرايي به عنوان متغيرهاي قضاوت اخلاقي, بر رابطه بين مشارکت در بودجه بندي و نارسايي بودجه با استفاده از روش هاي رگرسيوني_همبستگي, آزمون گرديد. براساس يافته هاي پژوهش, بجز متغير نسبيت گرايي, سايرمتغيرهاي قضاوت اخلاقي, رابطه بين مشارکت در بودجه بندي و نارسايي بودجه را با اثرات منفي و بااهميتي تعديل مي کنند. زماني که اثرات متقابل متغيرها در مدل لحاظ مي شود, متغير نسبيت گرايي از حالت بي معنايي خارج شده و بطور بااهميتي اثر آن معنادار مي شود. بطور کلي, معيارهاي چند بعدي اين پژوهش مي تواند ابزار مناسبي براي شناخت مديراني باشد که تمايل دارند با ايجاد قضاوت هاي اخلاقي نادرست, براي شرکت مشکلاتي را ايجاد کنند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها