تاثير ميزان تحصيلات و تجربه مديران مالي بر روي ميزان اهميت و اعتماد آن ها بر ابعاد مختلف کارت ارزيابي متوازن

تاثير ميزان تحصيلات و تجربه مديران مالي بر روي ميزان اهميت و اعتماد آن ها بر ابعاد مختلف کارت ارزيابي متوازن

 

 

نویسندگان: حسين پور اميرحسين | ديانتي ديلمي زهرا | نيک بخت محمدرضا
کلیدواژه ها: تحصيلات تکميلي حسابداري | معيارهاي مالي | معيارهاي غيرمالي | تجربه حسابداري | کارت ارزيابي متوازن

چکیده:

کارت ارزيابي متوازن ابزار مديريتي مي باشد که از معيارهاي مالي و غيرمالي يک بخش يا سازمان, در جهت ارزيابي, استفاده مي کند. طبق پژوهش هاي مختلف مشخص شده است که استفاده کنندگان اين ابزار, از معيارهاي غيرمالي کارت ارزيابي متوازن استفاده نمي کنند و بيشتر بر روي معيارهاي مالي اين ابزار مديريتي متمرکز هستند. در پژوهش حاضر دليل اين اهميت و اعتماد به معيارهاي مالي در مقابل معيارهاي غيرمالي کارت ارزيابي متوازن, از منظر "تحصيلات تکميلي حسابداري" و "تجربه حسابداري" مديران مالي, مورد بررسي قرار گرفته است.به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش حاضر تعداد 174 پرسشنامه بين مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزيع گرديد. در جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون تحليل واريانس دو عامله استفاده شده است. نتايج پژوهش حاکي از آن است, تحصيلات تکميلي حسابداري مديران مالي بر روي ميزان اهميت و اعتماد آن ها به معيارهاي مالي در مقابل معيارهاي غيرمالي کارت ارزيابي متوازن تاثير با اهميتي دارد ولي تجربه حسابداري مديران مالي بر روي ميزان اهميت و اعتماد آن ها به معيارهاي مالي در مقابل معيارهاي غيرمالي کارت ارزيابي متوازن تاثير با اهميتي ندارد. همچنين تحصيلات تکميلي حسابداري و تجربه حسابداري مديران مالي, به صورت متقابل, بر روي ميزان اهميت و اعتماد آن ها به معيارهاي مالي در مقابل معيارهاي غيرمالي کارت ارزيابي متوازن, تاثير بااهميتي ندارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها