رابطه ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با بازده سهام

رابطه ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با بازده سهام

 

 

نویسندگان: گوينده کمال | مهدوي غلامحسين
کلیدواژه ها: ارزش افزوده اقتصادي | بازده سهام | معيارهاي ارزيابي عملکرد | ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده

چکیده:

ارزيابي عملکرد فعاليتي است که به سهامداران جهت تصميم گيري به منظور سرمايه گذاري بهينه کمک مي کند. به نظر پلند (2002) هيچ يک از معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد از قبيل سود, سود هر سهم و رشد سود نمي تواند با کل بازده ايجاد شده براي سهامداران همبستگي داشته باشد. از معيارهاي ديگر ارزيابي عملکرد که ممکن است با بازده ايجاد شده براي سهامداران همبستگي داشته باشد, ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده است. بر اين اساس, هدف اصلي اين مقاله, بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين راستا, با استفاده از داده هاي ترکيبي, شرکت و سال, 71 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 10 سال مورد آزمون قرار گرفته است. فرضيه هاي پژوهش از طريق محاسبه ضريب همبستگي پيرسون آزمون شده است .نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با بازده سهام رابطه معني دار وجود ندارد .

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها