بررسي رابطه بين اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر ارزشهاي جاري

بررسي رابطه بين اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي مبتني بر ارزش‌هاي جاري

 

 

 

نویسندگان: نيک زادچالش تري قدرت اله | دستگير محسن
کلیدواژه ها: سود خالص | ارزشهاي جاري | حقوق صاحبان سرمايه | بهاي تمام شده تاريخي | بازده سرمايه گذاري

چکیده:

در اين مقاله سعي شده است تا رابطه بين اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مبتني بر ارزشهاي جاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران مورد بررسي قرار گيرد تا با استفاده از نتايج بدست آمده, ضرورت افشاي صورتهاي مالي که آثار تورم روي آنها نشان داده شده است, مشخص گردد. براي اين منظور مدلي ارايه گرديده است که بر اساس آن مي توان ارزش جاري داراييهاي شرکتها را از روي قيمت بازار سهام آنها تخمين زد. با استفاده از اين مدل صورتهاي مالي نمونه اي از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تعديل, و تعدادي از متغيرهاي آنها از جمله سود خالص, ارزش حقوق صاحبان سرمايه و بازده سرمايه گذاري استخراج گرديد و با متغيرهاي مشابه استخراج شده از صورتهاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي مورد مقايسه قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده, بين سود خالص تاريخي و سود خالص تعديل شده و همچنين ارزش تاريخي حقوق صاحبان سرمايه و ارزش جاري حقوق صاحبان سرمايه رابطه معني دار مستقيم آشکار گرديد و بين بازده سرمايه گذاري ناشي از اطلاعات تعديل شده و بازده سرمايه گذاري به دست آمده از اطلاعات تاريخي رابطه معني داري مشاهده نگرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها