مقايسه ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک مبتني بر نسبت هاي شارپ، پتانسيل مطلوب و بازده واقعي

مقايسه ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک مبتني بر نسبت هاي شارپ، پتانسيل مطلوب و بازده واقعي

 

 

نویسندگان: جهان شاد آزيتا | قنادي ناديا | پورزماني زهرا
کلیدواژه ها: نسبت پتانسيل مطلوب | نسبت شارپ | صندوق سرمايه گذاري مشترک | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف از اين مطالعه مقايسه ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک بر اساس نسبت هاي شارپ, پتانسيل مطلوب و بازده واقعي مي باشد. براي اين منظور با استفاده از داده هاي نمونه انتخابي از 20 صندوق مشترک از ابتداي دي ماه 1388 تا ابتداي دي ماه 1389, فرضيه ها از طريق آزمون همبستگي و با استفاده از آماره ناپارامتريک «ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که در بازار سرمايه ايران, بين رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک بر اساس نسبت شارپ, نسبت بازدهي واقعي و نسبت پتانسيل مطلوب همبستگي معني داري وجود دارد. بطوري که هر سه نسبت بطور متوسط رتبه بندي مشابه اي را از ميان گزينه هاي سرمايه گذاري ارائه مي دهند. بنابراين بر اساس يافته هاي اين مطالعه مي توان گفت بين رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک بر اساس هر سه نسبت شارپ, پتانسيل مطلوب و بازدهي واقعي تفاوت معناداري وجود ندارد. در اين راستا نتايج حاصل از آزمون توزيع بازدهي ماهانه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک حاکي از اين است که بازدهي ماهانه صندوق ها داراي توزيع نرمال مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها