بررسي راهکارهاي حل مساله بازآرايي بهينه شبکه توزيع

بررسي راهکارهاي حل مساله بازآرايي بهينه شبکه توزيع

نویسندگان: مقدسي محمدناصر | طاهري نژاد آتنا | اميدوار مسعود
کلیدواژه ها: بازآرايي | الگوريتم اجتماع ذرات | شبکه توزيع | الگوريتم هاي هوشمند | الگوريتم ABC | ولتاژ | الگوريتم ژنتيک

چکیده:

با توجه به رشد مراکز صنعتي و بارهاي شبکه هاي توزيع, مساله اي که همواره ذهن برنامه ريزان و مديران شبکه را به خود مشغول مي کند, نياز روزافزون براي بهبود عملکرد شبکه مي باشد. رشد بار هاي الکتريکي عواقبي همچون افزايش تلفات سيستم و افت ولتاژهاي ناخواسته اي را به دنبال دارد که اين امر هزينه هاي زيادي را متحمل شرکت هاي توزيع انرژي الکتريکي مي کند. بازآرايي بهينه شبکه توزيع و توليدات پراکنده, وسيله اي هستند که به وسيله آن ها مي توان با صرف کمترين هزينه ممکن, تا حدي به اهداف مذکور رسيد. با توجه به پيچيدگي و غيرخطي بودن اين مساله, روش هاي گوناگوني بر پايه الگوريتم هاي هوشمند ارايه شده است. در اين مقاله انواع الگوريتم هاي بازآرايي شبکه توزيع را مورد بررسي قرار داده و آن ها را با هم مقايسه مي کنيم. ار نتايج مهم اين تحقيق برتري الگوريتم ABC نسبت به ساير الگوريتم ها مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها