روش شناسي ارزيابي کارايي حمل و نقل جاده اي استانهاي کشور با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA)

روش شناسي ارزيابي کارايي حمل و نقل جاده اي استانهاي کشور با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA)

 

 

نویسندگان: نورا عباسعلي | جمشيدي مهران | رفيعي علي
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد | حمل و نقل جاده اي

چکیده:

حمل و نقل جاده اي در کشور ما به لحاظ شرايط خاص اقليمي, وسعت و موقعيت استراتژيک در منطقه همواره در بين ساير شقوق حمل و نقل (هوايي, ريلي, دريايي), از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است. تعلق ناوگان به بخش خصوصي, پراکندگي بار و مسافر, هزينه هاي گزاف راهسازي و راهداري و ... از جمله مواردي هستند که لزوم برنامه ريزي صحيح و يکپارچه جهت بهره ورتر کردن اين صنعت را پر رنگ تر مي سازد. در اين ميان استفاده از تکنيکهاي علمي و بخصوص مدلهاي رياضي جهت سنجش ميزان کارايي و بهره وري, مي تواند به ارزيابي دقيق تر عملکرد کمک کند. در اينجا سعي شده با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA), عملکرد حمل و نقلي استانهاي کشور مورد ارزيابي قرار گيرد. با در نظر گرفتن استان ها, به عنوان واحدهاي تصميم گيري(DMU)  ورودي و خروجيهاي مربوطه پس از فيلتر شدن به روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP) با يکديگر مقايسه و در نتيجه استان هاي کارا از ناکارا تفکيک مي شوند. هدف از اين تفکيک, برنامه ريزي جهت رساندن استان هاي ناکارا به مرز کارايي و حفظ موقعيت استانهاي کارا و ارتقاء وضعيت آنهاست.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها