تحليل شاخص هاي شناسايي تعاوني هاي موفق کشاورزي

تحليل شاخص هاي شناسايي تعاوني هاي موفق کشاورزي

 

 

نویسندگان: حيدري فريبا | يعقوبي فراني احمد | نادري مهديي کريم | حيدري علي قلي
کلیدواژه ها: شاخص هاي موفقيت | روش دلفي | تعاوني کشاورزي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

اين تحقيق با هدف شناسايي شاخص هاي ارزيابي عملکرد تعاوني هاي کشاورزي, سعي دارد در راستاي ارتقاء کمي و کيفي تعاوني ها و شناسايي تعاوني هاي موفق کشاورزي قدم مثبتي بردارد. روش اين تحقيق با توجه به هدف و سوالات تحقيق, کاربردي و از نوع توصيفي - کيفي مي باشد که در دو مرحله کتابخانه اي و همچنين تکنيک دلفي براي تدوين شاخص ها استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان داد که مهمترين شاخص ها براي شناسايي موفقيت تعاوني ها را مي توان در 6 بعد اقتصادي, اجتماعي, حقوقي, مديريتي, فردي و آموزشي تقسيم بندي کرد. از مهمترين شاخص ها مي توان به اشتغال زايي, سودآوري, سطح تحصيلات مديران و اعضا, تخصص مديران و اعضا, تداوم فعاليت شرکت تعاوني و ميزان مشارکت و رضايت اعضا اشاره نمود. ضريب اهميت يا وزني که اين کارشناسان به شاخص ها داده اند عبارتند از: سودآوري 89.30 درصد, اشتغال زايي 83.08 درصد, سطح تحصيلات مديران و اعضا 86.20 درصد, ميزان مشارکت اعضا 76.35 درصد و ميزان رضايت اعضا با 78.27 درصد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها