مديريت عملکرد با استفاده از تکنيک Balanced Scorecard (کارتهاي امتيازي متوازن)

مديريت عملکرد با استفاده از تکنيک Balanced Scorecard (کارتهاي امتيازي متوازن)

 

 

نویسندگان: انصاري منوچهر | جليلي محمدنقي
کلیدواژه ها: مديريت عملکرد (Performance Managment) | ارزش (Value) | کارتهاي امتيازي متوازن (Balanced Scorecard) | استراتژي (Strateg ) | ماموريت (Mission) | ديدگاه (Vision) | ارزيابي (Evaluation)

چکیده:

انجام کارهاي درست و درست انجام دادن کارها, برقراري تعادل بين استراتژي يک کسب و کار و عملکردهاي توليدي و خدماتي آن مي باشد. تهديدهاي رقابتي و فشارهايي که براي بهبود روزمره فرايندهاي سازمانهاي خصوصي و دولتي وجود دارد, به آنها بين داشتن يک استراتژي موفق و نيز فرايندهاي کارآمد را براي مواجهه با چالشهاي آينده مي دهد. سازمان امروز براي ادامه حيات, مي بايستي هم از لحاظ استراتژي و هم از نظر فرايندها, داراي تعالي باشد و به خوبي عمل نمايد. يکي از چارچوبهاي که تعادل بين استراتژي و فرايندها را به خوبي برقرار مي سازد, «کارتهاي امتيازي متوازن» مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها