کاربرد الگوگيري در مديريت عملکرد

کاربرد الگوگيري در مديريت عملکرد

 

 

نویسندگان: محمدي علي
کلیدواژه ها: الگوگيري | چرخه عمر | مديريت عملکرد | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

يکي از مهمترين وظايف مديران در هر سازماني آن است که بهبود مستمر را به عنوان يک اصل پذيرفته و آن را در ساززمان نهادينه سازد. اين امر شرط بقا در بازار رقابتي است. نيل به اين مهم از طريق مديريت عملکرد محقق خواهد شد. به عبارتي ديگر اگر مديريت بررسي منظم فعاليت ها و تجديدنظر مستمر در آنها را با هدف حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده و استفاده مفيدتر از منابع مدنظر داشته باشد بهتر مي تواند سازمان را در محيط رقابتي رهبري و اداره کند. اما همانند هر فعاليت ديگري انجام مديريت عملکرد در شکل ايده آل آن نياز به ابزارهايي دارد. از جمله اين ابزارها, معيارهاي کمي و کيفي است که مي توان آن را از طريق الگوگيري استخراج کرد. از سوي ديگر راه هاي مخلتفي براي شناسايي الگوها وجود دارد اما يکي از عيني ترين روشها براي معرفي الگوها و واحدهاي کارآمد, روش تحليل پوششي داده ها است. در اين مقاله با تلفيق دو رويکرد الگوگيري و تحليل پوششي داده ها يک سيستم پشتيبان مناسب براي مديريت عملکرد معرفي مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها