کاربرد مهندسي ارزش در سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف

کاربرد مهندسي ارزش در سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف

 

 

نویسندگان: پورمويد رضا | قريشي محمد
کلیدواژه ها: هزينه هدف | مهندسي ارزش | مديريت هزينه | هزينه يابي بر مبناي هدف

چکیده:

هزينه يابي بر مبناي هدف از روشهايي است که با تعيين هزينه هدف و مقايسه آن با هزينه هاي تخميني سعي دارد هزينه ها را کاهش دهد و سودآوري را براي سازمان بيشتر نمايد. اين روش, کاهش هزينه ها را در تمام مراحل فرآيند توسعه محصول در نظر مي گيرد (مرحله قبل از طراحي (مفهومي), مرحله طراحي فرآيند و محصول, مرحله توليد) در اين رابطه مهندسي ارزش يکي از روش هايي است که مي تواند در کاهش هزينه ها تاثير چشمگيري داشته باشد بنابراين ما در اين مقاله ابتدا به تشريح روش هزينه يابي بر مبناي هدف و منافع آن مي پردازيم سپس کاربرد مهندسي ارزش را در روش مذکور شرح داده و آن را در سه مرحله مفهومي, پروژه اي و اعتبارسنجي بررسي مي کنيم.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها