ارزيابي عملکرد سيستم هاي ERP با رويکرد کارت امتيازي متوازن

ارزيابي عملکرد سيستم هاي ERP با رويکرد کارت امتيازي متوازن

 

 

نویسندگان: عباس محسن اعظم | جنيدي مهدي
کلیدواژه ها: برنامه ريزي منابع سازمان | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ERP عبارتند از نرم افزارهاي تجاري که مي توانند به عنوان نرم افزارهاي کاربردي, استاندارد و قابل سفارشي شدن تعريف شوند؛ و راه کارهاي سازماني را براي فرايندهاي صف و ستاد يک سازمان ارايه نمايند. به طور سنتي, در ارزيابي عملکرد سيستم هاي ERP بر روي شاخصهاي مالي تاکيد شده است, که معمولا نتايج عملکرد گذشته را انعکاس مي دادند. در اين پژوهش از روش کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملکرد سيستم هاي ERP بهره گرفته شده است. چهارچوبي که يک مجموعه جامع از چشم اندازهاي کليدي را ارايه مي کند تا به طور همزمان و منسجم عملکرد سيستم هاي ERP را ارزيابي کند. به علاوه, به طور ميداني شرکت هايي را که از سيستم هاي ERP استفاده مي نمودند را مورد مطالعه قرار داده, تا مشخص شود که آيا اهداف تعريف شده براي سيستم هاي ERP توانسته اند عملکرد بعد از بکارگيري ERP را تحت تاثير قرار دهند و چشم انداز و استراتژي يک شرکت را در همه سطوح سازمان تفسير کنند. بر اساس يافته هاي تحقيق, از يک مدل رگرسيون براي ارزيابي عملکرد سيستم هاي ERP استفاده و نشان داد شد که چشم اندازهاي مالي ارتباط معناداري با چشم اندازهاي غير مالي دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها