تخمين درآمد، هزينه متوسط و قيمت تمام شده توليد گندم در شهرستان مرودشت با به کارگيري تکنيک آمارگيري نمونه اي

تخمين درآمد، هزينه متوسط و قيمت تمام شده توليد گندم در شهرستان مرودشت با به کارگيري تکنيک آمارگيري نمونه اي

 

 

نویسندگان: مرتضوي سيدابوالقاسم | فلاحي اسماعيل
کلیدواژه ها: هزينه توليد | گندم | آمارگيري نمونه اي | قيمت تمام شده | کشاورزي | درآمد | مرودشت

چکیده:

بي ترديد توليد مواد غذايي, رابطه بسيار نزديکي با توان سياسي و اقتصادي کشورهاي جهان دارد. گندم به عنوان يکي از اصلي ترين مواد غذايي بشر و مهم ترين محصول زراعي و ماده غذايي در کشور ما از جايگاه ويژه اي برخوردار است. شهرستان مرودشت با توليد يک پنجم گندم استان فارس, حائز رتبه نخست استان در توليد اين محصول راهبردي مي باشد. در مطالعه حاضر, درآمد, هزينه متوسط و قيمت تمام شده توليد اين محصول در شهرستان مرودشت با به کارگيري تکنيک آمارگيري نمونه اي برآورد شده است. داده هـا به صورت مقـطعي و مربوط به سـال زراعي 1384-85 بوده که از طريق 163 پرسشنامه جمع آوري گرديده است. نتايج, نشان دهنده ي اين است که بيش ترين ميزان هزينه, مربوط به نهاده ي زمين بوده, در حالي که نهاده هاي بذر, کود, سم و آب, کمترين ميزان هزينه را دارند. نهاده هاي نيروي کار و ماشين آلات نيز هزينه اي بين اين دو سطح دارند. همچنين نسبت ميزان کل هزينه متوسط توليد به ميزان درآمد متوسط (و نيز نسبت قيمت تمام شده گندم به قيمت تضميني آن) در حدود هشتاد درصد مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها