ارائه الگوي پاداش چندسطحي مبتني بر عملکرد با استفاده از روش پرومتي اصلاح شده

ارائه الگوي پاداش چندسطحي مبتني بر عملکرد با استفاده از روش پرومتي اصلاح شده

 

 

نویسندگان: رحيمي فرج اله | مهرابي علي | صالحي رضا
کلیدواژه ها: پاداش دهي | ارزيابي عملکرد | شرکت پايانه هاي نفتي ايران | پرومتي اصلاح شده

چکیده:

پژوهش حاضر که از لحاظ هدف توسعه اي, از لحاظ گردآوري داده ها, توصيفي-پيمايشي و از نظر روش تجزيه وتحليل داده-ها, رياضي-تحليلي است, با هدف ارائه الگوي پاداش چندسطحي مبتني بر عملکرد صورت گرفته است. با توجه به تعداد زياد روش هاي تصميم گيري چندمعياره در حل مسائل تصميم گيري و همچنين مشکلات مربوط به تعداد زياد معيارها در فرايند تصميم-گيري, در اين پژوهش از الگوي چندبخشي جديدي به منظور غلبه بر کاستي هاي موجود در الگوهاي رايج استفاده شده است. براي توسعه مدل مناسب تصميم گيري نيز از روش جديد پرومتي اصلاح شده استفاده شده است که تابع برتري آن براي تابع هم سطح به عنوان نوآوري در اجراي مدل چندبخشي بسط داده شده است. در پايان مدل چندبخشي توسعه داده شده به صورت کاربردي با استفاده از داده هاي به دست آمده از «شرکت پايانه هاي نفتي ايران» موردبررسي قرار گرفته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها