تاثير ادغام بر رضايت شغلي و عملکرد سازماني (مطالعه موردي: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز)

تاثير ادغام بر رضايت شغلي و عملکرد سازماني (مطالعه موردي: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز)

 

 

نویسندگان: انيژ رويا
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن | رضايت شغلي | ارزيابي عملکرد | ادغام

چکیده:

سازمان ها در راستاي نيل به اهداف و ارضاي نيازهاي جامعه دست به تحول سازماني و تغييرات بنيادين در ساختار سازماني مي زنند که پديده ادغام سازماني يکي از عوامل مهم در اين تغيير و تحولات مي باشد. عامل ديگر که بسيار مهم مي باشد و توجه زيادي در سال هاي اخير به آن شده است رضايت شغلي و عملکرد سازمان مي باشد. رضايت شغلي مفهومي پيچيده و چندبعدي است و با عوامل رواني, جسماني و اجتماعي ارتباط دارد. بدين سبب پژوهش حاضر به بررسي رضايت شغلي و عملکرد سازماني در قبل و بعد از ادغام سازمان صنعت, معدن و تجارت استان البرز مي پردازد. تحقيق حاضر يک تحقيق توصيفي-پژوهشي و از نظر هدف يک تحقيق کاربردي مي باشد. در اين پژوهش از روش کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملکرد سازمان و مدل انتظار براي ارزيابي رضايت شغلي استفاده گرديد. جامعه آماري تحقيق کارکنان سازمان صنعت, معدن و تجارت استان البرز مي باشد که در مجموع 177 نفر مي باشند و اطلاعات آن ها از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار اس. پي. اس. اس استفاده شد. بررسي نتايج اين تحقيق گوياي اين مطلب است که رضايت شغلي و عملکرد سازماني, قبل از ادغام نسبت به بعد از ادغام بهتر بوده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها