بررسي تاثير سيستم اندازه گيري حسابداري بر تجزيه و تحليل دوپانت توسط فعالان بازار

بررسي تاثير سيستم اندازه گيري حسابداري بر تجزيه و تحليل دوپانت توسط فعالان بازار

 

 

نویسندگان: رحيم پور محمد | حميدي سلمان | گرد عزيز
کلیدواژه ها: تجزيه و تحليل دوپانت | بازده آتي | بهاي تمام شده تاريخي

چکیده:

نظر به اينکه يکي از رويکردهاي غالب در تدوين استانداردهاي حسابداري, مدل بهاي تمام شده تاريخي است, در اين پژوهش به بررسي اين پرسش پرداخته شده است که آيا استفاده از سيستم بهاي تمام شده براي دارايي ها موجب کاهش سودمندي نسبت هاي دوپانت براي سرمايه گذاران خواهد شد يا خير. وقتي در مورد برخي اقلام, سيستم بهاي تمام شده مورد تعديل قرار مي گيرد نسبت هاي حسابداري به دليل ارزشيابي جديد تمايل به افزايش دارند که اين نوسانات گردش دارايي ها در قالب نسبت هاي دوپانت مي تواند ناشي از نيروهاي اقتصادي و اثرات سيستم اندازه گيري باشد. براي ارزيابي گستره اثرگذاري سيستم اندازه گيري, از ميانگين عمر دارايي استفاده گرديد. نمونه مورد بررسي در اين مقاله مشتمل بر 145 شرکت طي سال هاي 1385-1394 شامل 940 مشاهده بوده است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از مدل رگرسيون و روش گام تصادفي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که نسبت گردش دارايي و پايداري آن رابطه مثبت و معناداري با عمر دارايي دارد. همچنين خطاي پيش بيني گردش دارايي با عمر دارايي و بازده آتي شرکت رابطه مثبت و معناداري دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها