ارزيابي عملکرد ورزش قهرماني معلولان کشور با روش تحليل پوششي داده ها

ارزيابي عملکرد ورزش قهرماني معلولان کشور با روش تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: مجيدخواه شادي | عسکريان فريبا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | معلولان و تحليل پوششي داده ها | ورزش قهرماني

چکیده:

تحقيق حاضر با هدف ارزيابي عملکرد استان هاي کشور در حيطه ورزش قهرماني معلولان انجام پذيرفت. پژوهش حاضر از نوع تحليلي-توصيفي و با هدف کاربردي مي باشد. جامعه و نمونه آماري تحقيق برابر و شامل هييت هاي ورزش جانبازان و معلولان 31 استان کشور مي باشد. پس از دسته بندي و توصيف داده ها از طريق آمار توصيفي, از آزمون هاي آماري کلموگروف اسميرنف, رگرسيون چند متغيره و تحليل پوششي داده ها استفاده شد. نتايج حاکي از آن بود که جمعيت معلولان (003/0 p

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها