شناسايي و تبيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديريت کلاس جهاني

شناسايي و تبيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديريت کلاس جهاني

 

 

نویسندگان: جلاليون ندا | فارسي جاني حسن | مرداني محسن
کلیدواژه ها: تاپسيس فازي | مديريت کلاس جهاني | ارزيابي عملکرد | دلفي فازي | تکنيک تحليل شبکه اي

چکیده:

سازمان ها در گذر از تغييرات انقلاب گونه از عصر صنعتي به عصر اطلاعات هستند. ورود به بازارهاي جهاني يکي از مسائل مهم کشور است که ذهن مديران صنايع را به خود مشغول کرده است. جهاني شدن پديده اي تک بعدي نيست و فرآيندي اقتصادي, سياسي و فرهنگي محسوب مي شود و هرچه جهان به سمت انسجام پيش مي رود, اهميت درک صحيح تفاوت هاي فرهنگي افزايش مي يابد. توجه به فرهنگ هاي مختلف و توصيه به شناخت نظام هاي فرهنگي و چارچوب هاي ادراکي مختلف در اين فرهنگ ها فقط در پژوهش هاي دانشگاهيم وردتوجه قرار نگرفته است؛ بلکه در کتب آسماني, ازجمله قرآن کريم (سوره مائده: 44, حج: 14 و 76, روم: 22 و 12, حجرات: 31, زمر: 34) نيز به وجود نظام هاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت در ميان قبايل و ملل اشاره شده است. نظر به اهميت مديريت کلاس جهاني در قرن بيست و يکم و حضور در فضاي تجارت جهاني توليد محصولات در کلاس جهاني ضرورت برنامه ريزي استراتژيک در کلاس جهاني را اجتناب ناپذيرمي کند تا قابليت عملکردي رقباشناسايي شود؛ به طوري که مبنايي براي ايجاد تغييرات دائمي باشد. هدف از اين پژوهش طراحي شاخص هاي کليدي عملکرد به منظور ارزيابي عملکرد سازمان هاي کلاس جهاني است. براي رسيدن به اين هدف نتايج استراتژي هاي سازماني, اهداف استراتژيک و عوامل کليدي موفقيت از طريق فرايند تحليل شبکه مشخص شده اند؛ سپس برنامه ها و شاخص ها با استفاده از روش دلفي فازي انتخاب شدند؛ درنهايت اولويت و وزن شاخص ها با استفاده از تکنيک تاپسيس فازي مشخص شدند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها