جانشين پروري مديران با تأکيد بر استعداديابي و شايستگي

جانشين پروري مديران با تأکيد بر استعداديابي و شايستگي

 

 

نویسندگان: هزارجريبي جعفر | کوليوند عليرضا
کلیدواژه ها: توسعه کانديداها | ارزيابي عملکرد | جانشين پروري | مديريت استعداد | شايستگي

چکیده:

زمينه و هدف: جانشين پروري به عنوان يک ساز و کار ارزشمند در پيشرفت و بهبود سازمان ها از اهميت فراواني برخوردار است. پرورش مديران را به صورتي برنامه ريزي مي کند که توانايي و شايستگي مديران هم راستا با تحولات و تغييرات محيطي و هم چنين پيشرفت سازمان باشد. هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي جانشين پروري فرماندهان و مديران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. روش شناسي: بخش کيفي اين پژوهش را خبرگان علمي و اجرايي ستاد ناجا که در حوزه مديريت منابع انساني صاحب نظر و داراي تحصيلات دانشگاهي بوده تشکيل مي دهند. در بخش کمي جامعه آماري اين پژوهش کليه فرماندهان و مديران عالي ستاد ناجا به تعداد 140 نفر انتخاب و به صورت تمام شماري پرسش نامه بين آنان توزيع شد. از نظر پايايي نيز با استفاده از آلفاي کرونباخ پايايي پرسش نامه مزبور 96/0 بوده که از پايايي بالاي برخوردار است. يافته ها: يافته هاي به دست آمده پس از مصاحبه با خبرگان و اساتيد دانشگاهي نشان دهنده اين بود که الگوي جانشين پروري فرماندهان و مديران ناجا شامل 5گام (آماده سازي و برنامه ريزي اوليه, تعيين خط مشي, استعداديابي و شرايط احراز شغل, توسعه و آموزش جانشينان احتمالي و ارزيابي برنامه) و 19 مؤلفه بوده است. نتايج: بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش تعداد 19 مؤلفه با توجه به نظرات خبرگان از مدل هاي جانشين پروري که داراي بيشترين امتياز بوده اند استخراج شده است که در اين خصوص 15 مؤلفه ابتدا بر اساس مباني نظري پژوهش و برگرفته از مدل هاي مختلف جانشين پروري است و چهار مؤلفه روحيه نظامي گري, تعهد به نظام, منزلت اجتماعي و صلاحيت هاي ديني و اعتقادي که نظرات خبرگان ناجا بوده را شناسايي و در ارائه الگوي مورد نظر مورد توجه قرار گرفته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها